Far more seemly were it for thee to have thy study full of books, than thy purse full of money.

John Lyly

 
 
 
 
 
Người Đàn Ông Xa Lạ Người Đàn Ông Xa Lạ - Dạ Miên