One does not fall “in” or “out” of love. One grows in love.

Leo Buscaglia

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Ma Đao Ma Đao - Cổ Long & Hoàng Ưng