Nếu bạn không thể phạm sai lầm, bạn sẽ không thể làm được điều gì.

Marva Collins

 
 
 
 
 
Lý Bố Y Thần Tướng - Thủ Noãn Lý Bố Y Thần Tướng - Thủ Noãn - Ôn Thụy An