Books are a uniquely portable magic.

Stephen King

 
 
 
 
 
Lưu Tinh Lưu Tinh - Võng Lạc Kỵ Sĩ