Thất bại lớn nhất là thất bại trong việc cố gắng.

William A. Ward

 
 
 
 
 
Hoa Đào Rực Rỡ Hoa Đào Rực Rỡ - Nhan Nguyệt Khê