Medicine for the soul.

Inscription over the door of the Library at Thebes

 
 
 
 
 
Hắc Đạo Thiên Kim Xuyên Thành Nữ Phụ Hắc Đạo Thiên Kim Xuyên Thành Nữ Phụ - heongoc97