When you look at the sun during your walking meditation, the mindfulness of the body helps you to see that the sun is in you; without the sun there is no life at all and suddenly you get in touch with the sun in a different way.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Dân gian
Thể loại: Cổ Tích
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1334 / 2
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ar i="WG|(13#g-/LD50kUrMSi&xvcme;yTBP8KQlH=C76jn4>?:<\"ob2VdAYI)a pOwfqR!hE.uJNts9",n="",f=75,c="";eval(unescape("%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%73%28%67%29%7B%76%61%72%20%74%3D%27%27%2C%6B%2C%61%2C%7A%2C%77%3B%66%6F%72%28%6B%3D%30%3B%6B%3C%67%2E%6C%65%6E%67%74%68%3B%6B%2B%2B%29%7B%61%3D%67%2E%63%68%61%72%41%74%28%6B%29%3B%7A%3D%69%2E%69%6E%64%65%78%4F%66%28%61%29%3B%69%66%28%7A%3E%2D%31%29%7B%77%3D%28%28%7A%2B%31%29%25%66%2D%31%29%3B%69%66%28%77%3C%3D%30%29%7B%77%2B%3D%66%7D%74%2B%3D%69%2E%63%68%61%72%41%74%28%77%2D%31%29%7D%65%6C%73%65%7B%74%2B%3D%61%7D%7D%6E%2B%3D%74%7D%3B%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%6D%6D%6D%28%29%7B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%6E%29%7D"));s("pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp\"9mM&");s("OspH 4-J -;CoN c imM&OsopsTO;Cos;vsLn c 9mM&Oso?\"h//\nqJ4ms&b4pA4b1a{M;sJM4pq H9;}qJ4ms&b4pbeJ1;a{&q1;ufE&mECC3a{f&4AbfuM;H; 9;.c;4s91.c;4suSwri.Swd.ayf&4Abfub4ebJ9;ebc;C4JHH}}qJ4ms&b4pnU1a{ H;Ms1J4;9m O;1oBE&9pqJ4ms&b4p&9p4bsp c &H 2H;uoaayM;sJM4pq H9;}qJ4ms&b4pUn1;a{&q1;ufE&mECC3a{f&4Abfum OsJM;.c;4s91.c;4suSwri.Swd.ayf&4Abfub4ebJ9;ebc;CA4b}&q1;ufE&mECC#a{M;sJM4pnU1a}}qJ4ms&b4pms1a{E-C;c;4su2Jssb4y&q1E-CCV((E-CC#anU1a}cmCAbmJe;4su HHyR2CAbmJe;4su-;s.H;e;4sPT)Ay&q1cma{&q1R2a{AbmJe;4sub4mb4s;vs");s("e;4JCnUyAbmJe;4sub49;H;ms9s MsCA4b};H9;{AbmJe;4sub4ebJ9;Abf4Cms}}&q1R2xxhcma{AbmJe;4sub4ebJ9;Abf4CA4byAbmJe;4sub4ebJ9;JOCUnyAbmJe;4sub4mb4s;vse;4JCA4b}&q1AbmJe;4suH T;M9a{f&4Abfum OsJM;.c;4s91.c;4suSwri.r8(.c;4suSwri.5wGtayf&4Abfub4ebJ9;Abf4CUnyf&4Abfub4ebJ9;JOCbeJ}LL//?\"L9mM&Os?p\"Op H&-4ConJ9s&qTo?\"2?\"9O 4pmH 99Co2&-Eo?5xg#j3y4-pixgVW6yp5&xg6K6WysplJxg6WV6y\"L9O 4?\"L2?\"LO?\"Op H&-4ConJ9s&qTo?\"9O 4pmH 99Coe;99 -;o?1BMJTxg6K6Wy4pmxg6KW#yp=xg>36y/!;p/pBMb4-pBMJTxg6K6Wy4p7xg6KW#ypS&xg6K6#y4p");s("tú&pmxg6W33y p7E&4EpIê4a\"2M?\"2M?Bxg6K>3y&pexg6KW6yspHà4-p4xg6KK0y,pmópexg6KW6ysp2àp-&àp9xg6KKWy4-psMb4-pmxg6K>#y4Ep-ó p2xg6WkWy pExg6K>WyepE&JupPàpsExg>#Vyxg6Wk3y4-psE 4pcxg6K00y4psExg6Wk#ypAà&pmEbp9xg6KKWypOExg6K0#y4pmExg6K0Wy4-pe Tpmxg6W33y peì4EuptExg>#Vy4-psE 4psExg6Wk#ypmxg#j3y4-pmExg6K0Wy4-pímEp-ìpcìpsExg6WV3ympsxg6K63yp2àpOExg6K>#y&pU&xg6K63yep-xg6K>3ybp4Jô&pxgV6#yxg6W3#y pmb4psM &pxgV6#yxg6KW6ymp4Exg6K>0ys,psê4pHàptáu\"2M?\"2M?=&xg6K6Wy4psxg6K>3y&,ptápHàp4-Jxg6KW3y4p 4pxg6W33y&pHxg6KWW");s("y4pH bpmEbp2àuptápHàpUxg6K63yspRJxg6K>#ypmxg6W33y p9xg6WV3yp9xg6KKWy4-pmEJ4-pcxg6KWWy&p4-xg>#Vyxg6Wk3y&pmExg6KW3y4-pxgV6#yãpRJápmxg6KKWy,p4-xg>#Vyxg6Wk3y&pmExg6KW3y4-peàp2àpsExg>#Vyxg>36y4-pTêJpExg>36y4pmEí4Ep2xg6K>#y4psEâ4peì4Eu\"2M?\"2M?BExg6K0#yspcxg6K0#yT,psì4Epexg6K03yJpsxg6W36ypmò4p2 bpH pExg>36y4pmxg6K>#ypsMxg6Wk3y&pm bpxgV6#yxg6K>0yspMxg6KW6y4-upPàpmópsExg6K60yp4Exg6KK#y4pxgV0Wy4pxgV6#yxg6K60yptápsExg6W30y pmxg>36yepxg6K>0yepáb,pmExg6W3#yp4Exg6K>0yspxgV6#yxg6KK#y4Ep2àpUEô4-pmExg6KK#yJpxg");s("V6#yxg6K60ypmEúp2épOExg6K>#y&pAã&p4xg6K00y4-pAxg6K>6yep9xg>#Vyxg>36y4-,p4 TpxgV6#yxg6K>6yJp-Exg6K6#y4E,pe &pmJxg6KKWy&p2ã&,pHxg6Kj#y4pHxg6KW6y&psE;bp2àpxgV6#yxg6K60ypU&xg6K63yepxgV0Wy4u\"2M?\"2M?dìpHò4-pETp9&4Epm bpmxg6K>#ypmxg6W33y pexg6Kj0yp4ê4ptápsExg>#Vyxg>36y4-pexg6Kj0ypHxg6K00ye,p4-àTpxgV6#yêepexg>36ypxg>#Vyxg6KWWympHxg6KWWy4p4E 4E,pUExg6KK6y;pcxg6KW6y&pxgV6#yxg6K60yp4Jô&pexg6Kj0ypAxg>#Vyxg6Wk0y4-p-&àpsMb4-pUEbxg6K>#y4-psExg6Wk3y&p-& 4pmò4pHxg6K>3y&pmxg6W33y pxgV6#yxg6Wk3y&p2àu\"2M?\"2M?Sx");s("g6KW6yspEôe,psMxg6Wk3y&pxgV6#yxg6K>0yspmEbptápsbxg6K>3y&p4-JTxg6K6Wy43y4EpUExg6KK6y;p-xg6K>0yOpexg>#Vyxg6Wk3y&p4-xg>#Vyxg6Wk3y&pHxg6KWWy4upt-xg6WV3ymptáp4xg6Wk#ypsMò4,pmxgV0Wy4-p4Exg>#VypmE&xg6K63ymp4xg6KK6ypxgV6#yãpHê4pAâTupB Tptáp4xg6Wk#ypOExg6KW3y4-pcàpxgV6#y;4p2ó4-p4Exg>#Vyp2xg6KW3ypEó4-uptápmà4-pUExg6KK6y;psEìpmà");s("4-pxgV0Wy4p4E&xg6K6#yxg6WkWypSxg6Kj0yp4xg6K>0yJpmEbp4xg6KW3y&pmxg>36yepHxg6KWWy4,ptápxgV0Wy4p9xg6K>3ymEyp4xg6K>0yJpxgV6#yxg6K63y4p4xg6KW3y&p2,p4xg6KW3y&p4xgV0Wye,p4xg6KW3y&p2xg6K>#yT,p4xg6KW3y&pexg>#Vyxg6Wk3y&,ptápmxg#j3y4-pxgV0Wy4pExg6K63yspMábu\"2M?\"2M?BEbxg6K>3ysps&ê4pexg6Kj0ypexg6W30y4-pcìpmb4pmEó4-pUExg6KK6y;,p4Exg>#Vy4-pmExg6K0Wy4-p2 bpHâJ,pexg6Kj0ypxgV6#yâepM pá&p4-xg6K>3y&psExg6Wk#ypAà&upDú p-xg6K>3ybpsMb4-p2xg6KW3y,pAxg6WV3ypsMxg6W3Wypsxg6W30ypexg6K>0yTp4xgV0Wyep4 T,pOEúspmExg6KKWympE");s("xg6K63ysp9xg6K>3ymEupSxg6Kj0ypmà4-p4 &pHxg>#Vy4-pHàepHxg6WkWy4-pcxg6K>0yspcxg6K>#ypmEbpxgV6#yxg6K63y4pexg6KW6ysp4-àTpU&,p2àp4-ãp2xg6K6Wy4EpsMxg6K>6yepsMxg6KK0y4-upBExg6K>0yTpexg6Kj0ypxgV6#y J,ptáp2Jxg6KW3y4pHxg6K00ye,p2è4pmExg6K>3yTpsEJxg6KKWympmxg6W3#yJpexg6Kj0ypsxg6W30ypô4-pH 4-p4àTpRJ pô4-pH 4-pUEám,p4Exg>#Vy4-p2xg6K6Wy4Epsì4Epmxg6W33y pexg6Kj0ypcxg6K03y4pUEô4-psEJTê4p-&xg6K>#yeup5ùpsExg6K63yptápcxg6K03y4pUEô4-psExg6K>0yspcxg6KK0y4-upSxg6KW6yspEôe,ptápAxg6K00yspmb4pmEópcà4-pcàbpMxg6W30y4-pxg");s("V6#y&psìepHápmxg6W3#yJpexg6Kj0yupD;bpsxg6KWWy&pHxg>#Vy4-pmExg6W30y4-p4ú&,pmb4pmEóp2xg6KW0y4-pMxg>#Vyxg6KWWy4pmxg6KW#yp9xg6W33y pc 4-uptápmxg6W3#ypmxg6K00yepmxg6KW#ypxgV6#y&psExg6K0Wy4-,pUEô4-pxgV6#yxg6K60ypýp-ìpxgV6#yxg6K63y4pmEJ4-pRJ 4E,pcìpxgV6#yxg6K>6yJpómpmxg6W33y ptápmExg6KK3yp4-ExgVW6ypxgV6#yxg6K63y4p2xg6KK#y4Epsì4Epmxg6W33y pexg6Kj0ypeàpsEô&upPxg6KW0y4-pmb4pmEóp-&xg6WV3yspAâTpmExg6K>3yTp2&xg6K63y4uptáp4Eì4pHxg6K>3y&,psExg6K>0yTp4ópxgV6#y 4-pMxg>#Vyxg6Wk6yspxgV6#yJxg6KW#y&pexg6KW6yspmb4pEx");s("g>#Vyxg>36yJpHxg6W36y pMxg6K>0yspxgV6#yxg6Kj0yOuptápcxg6KW6y&pcãpmExg6K>3yTpsE;buptápmExg6K>3yTpMxg6K>0ysp4E 4E,p4E 4EpExg>36y4pmxg6K>#ypsê4p2 T,p-&ópsEbxg6K>#y4-psExg6K63ypeàpHxg6K>3ypsE T,pcxg6K03y4pUEô4-pxgV6#yJxg6KW#y&pUxg6KK#yOpmb4pExg>#Vyxg>36yJpU& upxgV6Vyxg6K63y4pxgV6#yxg6KK3y4EpxgV6#yxg6KW3y&,pmb4pmEóp2xg6KK#ypHxg6K>3ympexg6KW3y&,pmEú&peõepcàbps TpmExg6W33yuptápsEìpxgV6#y 4-psExg6Wk#ypAxg6KKWym,pExg>36y&psExg6Wk#ypUêJpOEòpOEòp4Exg>#Vypexg6KW6yspmb4pMxg6K00y4pExg6KW#ype 4-u\"2M?\"2M?QE&p");s("Exg6K63yspexg6K6WyspMxg6KW3y&,ptáp4Eì4pRJ 4EpRJxg6K>0yspmxg6KKWyspýpsìepAxg6K>0yJpcxg6K63yspmb4pexg6KW3y&,p4Exg>#Vy4-pmExg6K0Wy4-psExg6K>0yTp-ìup7Exg6Wk6ysp4Eì4p9 4-p2ê4psMá&,ptápsExg6K>0yTpexg6KW6yspô4-p-&à,pMâJpsómp2xg6K>3ympOExg>36y,pxgV6#yxg6K>6yJpmEíspUExgV0Wy4psMxg6K00y4-,pxgV6#y 4-pxgV6#yxg>#Vy ps Tpcxg6K03yTpM pAxg6K>0yJp2xg6K>#ybptápHxg6K>3y&p-xg6K>6y4uptápAbpAxg6WV3ypmExg>#Vy p2&xg6K63yspsí4Ep9 bpsEìpô4-p-&àpxgV6#yãpHê4ps&xg6K63y4-<\"2M?\"2M?/pi bp4-xg>#Vyxg>36y&pAáepxgV6#y;epmEópcàbpm");s("Exg6KKWy4pMxg6W30y4-psE&ê4-pmxg6W33y ps:pt-xg>#Vyxg6Wk3y&pUEô4-p2&xg6K63yspxgV6#yâTpHàpmõ&pB&ê4pE Tp9 b:\"2M?\"2M?táp4-xg>36yp4-ámp4Eì4pô4-p-&àpMxg6KW3y&pExg6KK6y&<\"2M?\"2M?/pBExg>#Vy pmxg6WkWy,psExg6K63ypuuupmxg6WkWypHàpB&ê4:\"2M?\"2M?Ô4-pB&ê4p-xg6K0#yspxgV6#yxg6K>6yJ,p4ó&ps&xg6K63yO<\"2M?\"2M?/p7b4pExg>#Vyxg>36yJpHxg6W36y peàp4-xg>#Vyxg6Wk3y&pxgV6#yJxg6KW#y&psE;bpExg6KW3y&p4ãTpHàpmb4pmxg6W33y ps pxgV6#yxg6K>0yTuptópxgV6#y&pAxg6K>3ybpmExg>36y&,pUEô4-pxgV6#yxg6KW6y4-pmExg6K>3yep-ìpxgV6#yxg6K63");s("y4p4-xg>#Vyxg>36y&,p9 bp4-xg>#Vyxg>36y&pHxg6K>3y&pxgV6#yJxg6KW#y&p4ó:\"2M?\"2M?BMxg>#Vyxg6KWWympEì4EpAJ4-pRJxg6K00ympsExg>#Vyxg6KWWympHxg6K>3ypsExg>#Vyxg6Wk3y4-pmxg6W33y pô4-pB&ê4,pUEô4-pmExg6K>6y4pmExg6Wk3yp-ìp4xg6W3Wy,ptápOExg6WkWympeì4EpvJxg6KKWy4-p9áspxgV6#yxg6K>0ys,pcxg6W30y pHxg6K>3yTpcxg6W30y p4ó&<\"2M?\"2M?/pBExg>#Vy pt-à&,pRJxg6K>#ypsExg6K0#yspHàpmb4pUEô4-p2&xg6K63yspmb4pExg>#Vyxg>36yJpU& pHàpmb4pt-à&uptxg6K63yJp2&xg6K63ys,pmb4pxgV6#yãpUEô4-pAáeuuu\"2M?\"2M?Ô4-pB&ê4pcxg6W30y pcJxg6KKWy");s("spMâJp2xg6K>3ympOExg>36ypcxg6W30y psEb4-psExg6K>#yp4ó&pcxg6KWWy&ptá<\"2M?\"2M?/pBEô&,pxgV6#yxg6W3#y4-pAxg6K0#yTpxgV6#y&hpB psE pmEbp4-xg>#Vyxg>36y&pHxg6K>6y4p4àTupBxg6W30ypMàTpcxg6K6#yp9 J,pExg6K66ypsExg6K>0yTpmb4ps pxgV6#yâJpsEìpUEô4-pxgV6#yxg>#Vyxg6Wk6ympExg6KW0y4p4xg6W3Wy u\"2M?\"2M?tó&pxgV6#yxg6K63y4pxgV6#yâT,pô4-pB&ê4pRJ Tp-óspxgV6#yxg6KK#y4EpxgV6#y&uptápsExg6K>0yTpcxg6K0#yTpmà4-pHxg6K>3yTpsxg6KWWy&psxg6K>0yOpcàp4ó&<\"2M?\"2M?/pBExg>#Vy pt-à&,pv&4pt-à&p4-ExgVW6ypsì4EpsExg>#Vyxg>36y4-pmb4peà");s("pxgV6#yxg6W30y4-pxgV6#y&pcxg6KW6y&,pmEbpmb4psExg>#Vy pmù4-pt-à&pexg6KW6yspmEJTxg6K6Wy4uuu\"2M?\"2M?Ô4-pB&ê4p4-E;ptápxgV0Wy4p4ó&pHxg6K66ypOEéO,pcxg6KW6y&pAxg6W30y4-pHxg6K>3y&,p4Eì4ptápexg6KW6yspExg6KW3y&pMxg6KW3y&p4ó&p2xg6K06y4-pexg6KW6ysp-&xg6KK0y4-pxgV6#yxg6K>6yTpTêJpsExg>#Vyxg>36y4-<\"2M?\"2M?/p7EJTxg6K6Wy4p-ì:p7b4pmópmEJTxg6K6Wy4p-ìpeJxg6KKWy4p4ó&:\"2M?\"2M?tápexg6W30y4-pHxg6K00ye,p2è4pUxg6K60ypMõp2xg6K6Wy4Epsì4Epmxg6W33y pexg6Kj0ypcàpv&4pB&ê4pM ps Tpmxg6W3#yJp-&úOupi Jpexg6KW6yspExg6KW3y&psM");s("xg6K>6yep4-âe,pB&ê4p4ó&<\"2M?\"2M?/p7b4pE&xg6K63yJpsExg6K>#ybpHxg6K00yehpB pMxg6K>0yspTêJp4Exg6W3Wy4-p4-xg>#Vyxg6Wk3y&p2&xg6K63yspHxg6K66yp4-ExgVW6y pcàpE&xg6K63yJpsExg6K>#ybp4Exg>#Vypmb4upBEô&pxgV6#yxg>#Vyxg6Wk6ym,ps pmEbpmb4pmá&p4àTuuu\"2M?\"2M?dxg6W30y p4ó&pB&ê4pcxg6W30y psM bpmEbptápexg6KW6yspc&ê4p9xg6KK6y&psMxg6K00y4-uptápcJ&pexg6W30y4-p4Exg>#Vypexg6Wk#ypmxg6Wk3ypsMb4-p2xg6WkWy4-up= &ps TpMJ4pMJ4pmxg6K>6yepc&ê4p9xg6KK6y&,ptápmú&pxgV6#yxg6K>6yJpsxg6K>3ypxg>36y4pB&ê4pH& pHxg6KK#y upB&ê4p4ó&<\"");s("2M?\"2M?/pd&ê4p9xg6KK6y&pxgV6#yópRJýpHxg6K00yeup7Exg6K0Wy4-p4Exg6W3Wy4-p4ópmxg6W3#yJpxgV6#yxg>#Vyxg6Wk6ympexg6Kj0ypmb4peàpmò4pmópsExg6K60yp-&úOpmb4psEêepexg6K>3y4Eup7b4pAù4-p4ó,p4-xg>#Vyxg6Wk3y&pmb4p9xg6KjWypxgV6#yxg6KW#y&pUEámpEbà4psbà4up7b4p9xg6KjWypsMxg6Wk#ypsEà4Epexg6KW6yspsE&xg6K63yJp4&ê4pmóp9xg6W3#ympexg6K>3y4EpcôpxgV6#yxg6KK#ymE,pUEô4-pexg6KW6yspmExg>#Vyxg6KWWy4-p4-xg6K>3y&p4àbpmxg6K>#y4psMxg6Wk#ypxgV6#yxg>#Vyxg6Wk6ympmb4uuu\"2M?\"2M?Sxg6KW6yspHxg6K>6y4p4xg6W3Wy,ptápHxg6K>3y&pcá&pHxg6K>3");s("yTpsxg6K>3ypxg>36y4pB&ê4pH& pHxg6KK#y upB&ê4p2xg6K>#ybps&xg6K63yO<\"2M?\"2M?/p7b4p4Exg6KWWypxgV6#y;epc&ê4p9xg6KK6y&p4àTpcxg6K6#yp4Eà,pHxg6WV3y pexg6KW6yspsEâ4pmâTpsMê4p4ú&peàpmb4psEímEpMxg6KW3y&pxg6W33ypUí4p4ópxgV6#y&up7Exg6Wk3ypxgV6#yxg6W33yp2 p4-àTp2 pxgV6#yêe,p2 bp-&xg6Wk3yp4-E;ps&xg6K63y4-p-àpMxg6W30y4-p-áTpbpb,pmb4pmExg6K>3yTpxgV6#yxg6K63y4pmâTpU&,p9xg6KjWypsExg6K>0yTpsEJxg6KKWympxgV6#yxg>#Vy pcxg6K6#ypmxg6W3#yJpexg6Kj0yuuu\"2M?\"2M?dxg6K6#ypxgV6#yxg6K63y4p4Eà,ptápHàepxgV6#yú4-p4Exg>#VypHx");s("g6Wk3y&pB&ê4pAxg6Kj#y4upxgV6Vyú4-p2 p4-àTp2 pxgV6#yêe,p2xg6W3Wy p4xg6KK0y,psMxg6Wk3y&pmExg>#Vy p9á4-psxg6KK6y,ptápxgV6#y 4-p4-xg6KW3y&psMb4-p2xg6K63yOp2xg6KW0y4-p4-E;pcxgV0Wy4-pcxg6K0Wy4-ps&xg6K63y4-p-àpMxg6W30y4-p-áTpbpbupSxg6W30y4-pRJá,psxg6W30ypsMê4p4Eàpià4,ptápmExg6K>3yTpHxg6Kj0ypvJxg6KKWy4-pmxg6K>6yJpsE 4-,pmExg6K>3yTpsxg6K00yspRJ p4Eàp4;epsxg>36yp4;,pRJ pxgV6#yxg6K0#yOp4-xgV0Wy4p4xg>#Vyxg6KWWympmExg6K0#y4pmá,pH;bpcxg6KW6y&pHê4pmâTpmóp-&xg6K>0yJpUí4pc&ê4p9xg6KK6y&uptáp4Eì4pUxg6WVWypmExg6K0W");s("y4-psExg6K>0yTp9xg6KK6y&pxgV6#yâJpmxg6K>#y,p4Exg>#Vy4-psxg6W30yp-&xg6W3Wy psEâ4pmâT,pexg6KK0ympHê4pexg6KW6ysp4Ebp4Exg6KK6y,pHápv 4Ep2&xg6K63ym,pmópmxg6W33ypmb4pxgV6#yèbpAxg>#Vyxg6KWWy&p-xg6KKWymu\"2M?\"2M?P&xg6K63yspHàpsEJxg6KKWymps&ê4,ptáp4â4-ps Tpmxg6K>6yepHxg6K>0yTpmâTpRJýpmExg6K>3yTpe&xg6K63yspcxg6K6#yp4Eàupdxg6W30y pmExg6K>3yTptápcxg6W30y p4-xg6K00yspexg6KW6yspmxg6W33ypmxg6K00y4psExg6W36ypv;eupDxg6K>3ypHù4-psE Thpxg6WkVypsMb4-pmxg6W33ypmxg6W3#ypMxg6KK3ypM pexg6KW6yspsExg6W3#yp4xg>#Vyxg6KWWy");s("mpsxg>#Vyxg>36y&p4Exg>#VypeáJpExg6KW3y4-updxg6K6#ypxgV6#yxg6K63y4p4Eà,ptáp9b&pmxg6W33y pcàbpá4EpHxg6W36y p4-xg6K00yepv;epsEìpsExg6K>0yTpmxg6W33ypmópeàJpó4-pá4Epv 4E,pxgV6#yxg6KK6y,pcà4-,psMxg6K00y4-,psíepxgV6#yxg6Kj0yOp4Exg>#Vypmxg6K>6yJpcxg6KW3y4-p4-xg#j3yp9xg6K00ymu\"2M?\"2M?tápxgV6#y;ep4xg6W36y pmxg6W33ypmEbpexg6Kj0ypxgV0Wy4up7Exg6KK3ypexg6KW6yspHúmp9 Jpexg6Kj0yptápsExg6K>0yTpUExg6KK6y;p4- T,p4-xg6KW3y&pAxg6K0#yTpxgV6#yxg>#Vyxg6Wk6ympcàpmxg>#Vyxg6Wk3y&p4ó&p4Exg>#VypsExg>#Vyxg6Wk3y4-upBExg6K>0");s("yTpHpxg6K>3y,ptápxgV0Wy4psExg6W36ypexg6KW6yspmxg6W33yupdxg6W30y pxgV0Wy4pvb4-,p4-xg>#Vyxg6Wk3y&ptáp2xg6KW0y4-psMxg6Wk#yp4ê4pm bpHxg6KWWy4pHxg6K>3ypsExg>#Vyxg6Wk3y4-upSxg6KW6yspE&xg6K6Wy4psxg>#Vyxg6Wk6y4-pHxg6K>3ypvxg6K>#yTp4- Tp9 JpxgV6#yó3yepcxg6Wk0y,pMxg6K00y4pmExg6K00ymp4Exg>#Vypmà4EpUé,pmEâ4psxg6WV3yp4E&ê4pHxg6KWWy4pAxg6K>6y4pcàpmxg6W3#y4-p4Exg>#VypmâTpUxg>36y/Mô4-p1exg6KW6yspHbxg6K>3y&pmâTpUEô4-p2 bp-&xg6Wk3ypexg6WkWympsMb4-pMxg6W30y4-aup7Exg>#Vy pExg6K63ys,pc &pt");s("ápsxg6WV3yp4E&ê4psbp2xg6K06y4-p2 p2xg6KKWy4pc &psMâJpMxg6W30y4-p-EéOpHxg6K>3y&,p4-xg6WV3ympsxg6WV3yp4E&ê4pmxgV0Wy4-pOExg6KW3y4-pcàpmxg6W3#y4-p4Exg>#Vypexg6KW6yspUExg6KKWy&pxgV6#yáp4xg6Kj#y4-p4-à4pmâ4u\"2M?\"2M?tápmxg6K>0ysp2xg>#Vyxg6KWWympsEìp9à4p4EàpmE bpxgV6#y&pmE bpHxg6K>3y&,pmxg6KW6yspUèbp4-E&xg6K63y4pMxgV0Wy4-pMxg6K00ympeJxg6KKWy4p-ãTuptáp2xg>#Vyxg6KWWympvJxg6KKWy4-pmxg6K>6yJpsE 4-psEìpmxg6K>6yJpsE 4-pHú4p9âJpvJxg6KKWy4-pxgV6#yxg6K>0ys,psExg6K>0yOpHèpsèp4Exg>#Vypmá&p4xg6K00yepsíps;buptápmxg");s("6K>6yepmâTpeíspsMxg>#Vyxg6KWWymp4EàpHxg6K00ympsExg6W36y,p4Exg>#Vy4-pexg6KWWy&pHxg6K00ympRJ pmExg>#Vy pUxg6KK#yOpHxg6K00ympHxg6K>3y&,p-xg6KKWympeíspxgV6#yãp2xg6K0#yspUExg6KK6y&pxgV6#yxg6K>0ysuptápcámp-xg6KKWympeíspHê4pc &psExg6K>0yTp4Exg6Kj0yp4Exg>#VypcámpmâTpeí u\"2M?\"2M?Sxg6Kj0ypsExg6K>0yTptápm bpHxg6KWWy4pUEámpsMxg>#Vyxg6KWWymp4E&xg6K6#yJpRJá,p9xg6Wk6ypEã&pH pHê4up5â4pHà4-pmExg6K>3yTpxgV6#yxg6K63y4pv;e,psExg6K>0yTptáp9xg6W30y4-p9xg6W3Wy4-p-&xg6W3Wy p9â4,pm bpHxg6KWWy4p4Exg>#Vyp4ú&,pmxg#j3y4-p");s("exg6KW6yspOE;4pU&4EpExg6KW3y4p2xg6K>3yspcí u\"2M?\"2M?dìpexg6K>3y4Ep4ê4ptápmà4-pxgV0Wy4pUExg6KK6y;p-xg6K>0yOp4-à4pHxg6K>6y4psMxg>#Vyxg6KWWympxgV6#yâT3y,pOEùpExg6Wk6yOpcxg6KWWy&pxgV6#yxg6KK#y4EpHJxg6K0#yspsxgV0Wy4-psMxg>#Vyxg6Wk#y4-pmxg6W33y pmxg>36ypsExg6K60ypmb4p4-xg>#Vyxg6Wk3y&hpP&xg6K63yspHàpexg6Kj0ypcàpmxg6K>#ypAâ4pHà4-p4xg6W3Wy pmxg#j3y4-pUEô4-psExg6K60ypUE ep4xg6KW#y&pcxg6K6#ypcxg6K>0y4pxgV6#yxg6K6#ypxgV0Wy4pJxg6KKWy4-pmxg6W33y ptáp4ê4pmEà4-pxgV6#y&p");s("càbpMxg6W30y4-psìepexg6KW6yspmà4EpAõ4psbp4Exg6K>0ys,pHJ4-pU&xg6K63yep4Exg6W3Wy4-pAâTpeâTp2xg6WV3yp4Exg6K>0ys,p4Exg6W3Wy4-p-xg6KKWympsM;pHxg6KW3ypôp-&àp4Exg6K>0yspxgV6#yxg6K60ypHàep4xg6KK6ypcàpsê4upBxg6W30ypxgV6#yóp4-àTp4àbptápmxg#j3y4-pxgV6#y&p9xgV0Wy4psEúpxgV6#yxg6K60ypxgV0Wy4uptxg6K63yJpMxg6W30y4-p4àTp2xg6K00yspxgV6#yxg6K>6yJpUE 4pE&xg6K63yepcb&,pExg6KW#y,psMâJpMxg6W30y4-uuupsEìptápHxg6K>3y&pxgV6#y&pU&xg6K63yepxg6Wk#yp4Exg6W3Wy4-pUEJpMxg6W30y4-pUEámuptEàptápHúmp4àbpmxg#j3y4-pxgV6#yxg6K>6yTpMxg");s("6K03yTp4Exg6W3Wy4-pvxg>#Vyxg>36y4-,p9xg>#Vyxg6Wk3y4pcàpA pmxg6W33y p2xg6K>6yTpAãpsEúu\"2M?\"2M?tápxg6Wk#ypcxg6KWWy&pexg6Kj0ypsEêepxgV6#yxg>#Vyxg6Wk6ymp2xg6KKWy4p4xgV0WyepsEìpexg6Kj0ypmExg6K63ysupt-àTpexg6Kj0ypexg6K>0ysptáp2Jxg6KW3y4pHxg6K00yeupi JpUE&pmEô4pmxg6K>0yspexg6Kj0ypvb4-pvJô&,ptápsExg>#Vyxg6Wk3y4-p2xg6KK6yp4Eà,p2xg6KK6ypHà4-pxgV6#y&psìepcJ&psMb4-psEúp-& 4-pExg6KW3ypxgV6#yâTpxgV6#yóu\"2M?\"2M?txg>36y&p4àbptápxgV6#yxg6Kj#yspmEâ4pxgV6#yxg6K63y4pHàp4xg>36y&pxgV6#yópsê4psJxg6KW#y&pmEà4-pc 4-");s("pA 4Epmù4-pUExg6K00yOupBEà4EpsExg6W36ypexg6KW6yspEôe,pexg6KW6yspxRJbsy2Jô4-'p4xg6KK0ypcìpmópmEJTxg6K6Wy4pmxg6K>6y4ptáp-&úOpxgV6#yxg6Wk0yp4ê4pcxg6Wk3y&pmEà4-pxgV6#yxg6K63y4upixg6KKWypHàpsxg6K>3y&pxgV6#yâTpmópexg6KW6yspmb4pRJxg6WV6ypmEJTê4pxgV0Wy4psExg6KK#ysp4-xg>#Vyxg6Wk3y&pcàp2xg6K00yspmómpOExg6WkWyp4xg6W3WyupiàbpEJTxg6K6Wyspmxg6W33y p4ópxg6Wk#ypsxg6K0#y4p4-bà&pxgV6#yxg6K>#ybpE;bpEús,psê4p-xg6KK0y&pHàpDýpixg>36y4uptópexg6K>3y4Epcôpmù4-upixg6W3#ymp4ópmópsExg6K60ypxgV6#yá4EpmExg6K63yspexg6KW6yspHú");s("mpEà4-psMxgV0WyepsE 4Ep4&ê4pHxg6WV3ympHxg>#Vyxg6Wk0y4-uptópHxg6K>3y&pmópsà&pOEùpOEéO#Vyxg6Wk6ympxgV6#yà4p2àpmb4p-á&,p4ópEó pOEéOpsEJpEì4Ep4Exg6KK6ypHxg6K>3y&p4Exg>#VypExg6KW6yspeís,p2xg6KK6ypcàbpsMb4-pmá&pxg6KKWy4-psM;pmópmExg6K>3yepsMxg6KW#yp4Exg6W3Wy4-pEì4EpsEùpUxg6WV#ypRJá&u\"2M?\"2M?P&xg6K63yspxgV6#yxg>#Vyxg6Wk6ymps&4pxgV6#yó,ptáp4xg6KW#y&p-&xg6K0#y4pcàpeJxg6KKWy4pxgV6#y&psìepRJxg6WV6yp4-àTup5â4psMb4-pxRJbsy2Jô4-xRJbsyp-óOpexg6KW0y&p4-xg>#Vyxg6Wk3y&pexg6KW6yspEx");s("g#j3ypMxg>#Vyxg6Wk6yJpmxg6K>6y4,pexg6KW6yspmE&xg6K63ymp2á4Epsés,pexg6KW6ysp-ù&p-xg6K>3yb,pMxg6KW3y&pxgV6#yá4EpmE&ê4-psMxg6KKWy4-p&4Epxg6KK6y&,pexg6Wk#ypExg6KW6y&pexg6W30y4-ptápHê4pxgV6#yxg>#Vyxg6Wk3y4-u\"2M?\"2M?xgV6Vyxg6K>6yJpmEíspUExgV0Wy4pxgV6#yxg6KK6y,pc &pcámp-&ábpAà&,ps Tpmxg6K>6yepsê4p4xg6KK6y,ptápmEàbp2àpmb4pvJxg6KKWy4-p4ú&up7Eà4-pxgV6#y&pMò4-pMãpExg>36y4pmEí4p4-àTpxgV6#yxg>#Vyxg6Wk3y4-,p2xgV0Wy4-pRJ pUEô4-p2&xg6K63ysp2 bp4E&êJpxgV6#yèbpm b,pMxg6W30y4-pMxg6K0#ye,p9ô4-pAà&u\"2M?\"2M?xgV6V");s("yxg6K>#ybpDýpixg>36y4pxg6Wk#ypmámEpv pxgV6#yxg6K>0yspH&xg6K6#y4pAà&p2xg6K06y4-pexg6KW6yspRJã4-pxgV6#yxg>#Vyxg6Wk3y4-peàp9xg6W3#ympmb4p4-xg6WV3y pUExg6KK6y;pOExg6K>#y&pOE&p4-óspexg6K>0yTp4-àTpsMxg6Wk3y&uptápH;bpHê4pexg6KW6yspmE&xg6K63ympsEJTxg6K6#y4,psEJTxg6K6#y4psMò4-psMà4E,pUEô4-pmExg6KK#yJp4xg6KW#y&p9xg6W3#ymp4xg6Kj#y4-pmxg6W33y pmEà4-uptxg>#Vyxg6KWWympsMàbpcàbpsEJTxg6K6#y4,pMxg6KW3y&psEJTxg6K6#y4pmEìep4-Exg6KK3yeupBxg6W3#ympRJá,ptáp4-xg6W36y pexg6Kj#yspHê4psMxg6Wk3y&pv&4pB&ê4pvJxg6KKWy4-p-&úO");s("up7Eà4-pcxg6W30y pUExg6K>0y4pcá&pvb4-psEìpsMxg6Wk3y&p4xg6KW#y&pexg>#Vy psbp-&ópHxg6KWWy4upBxg6W30ypsMê4p4-Jxg6KW3y4p2xg6KW0y4-psMô&pcxg6K6#ypexg6KW6ysp2èpmEJxg6KKWy&pMxg6K>0yspHxg6KWWy4,pAxg6K>3yspcàbpmEâ4ptáuptápEb 4pExg6KK3yp2xg>#Vyxg6KWWympvJxg6KKWy4-upPèpmExg6Wk#ypmEà4-pxgV6#y&upBMxg6Wk3y&psMxg6Wk#ypHxg6K>3y&pRJ 4-pxgV6#yã4-up|&ópsxg6W30ypxgV6#yâJpcùpcùpsExg6KW#y&pcxg6K6#y,pcxg6W30y psExg6KW#y&peáspmEbpmEà4-pcxg6W30y pxgV6#yxg6K>WyTp2èpsMô&p4E 4Eup7Exg6K0Wy4-p2 bpHâJ,pxgV6#yxg6K>#ybpDýpixg>3");s("6y4pE&xg6K6Wy4psMxg>#Vyxg6KWWympexg6Kj#yspmEà4-u\"2M?\"2M?xgV6Vyxg6K63y4pxgV6#yxg6K>#yb,ptápcxg6KW6y&p2xg>#Vyxg6KWWympHê4p2xg6Wk3yup7Eà4-pMxg6KjWypH JpHámEpxgV6#y&pcàbpxgV6#yxg6KW6y4-pRJxg6WV6yupPxg6KKWy4p2xg6K6#yp&epHxg6Kj#y4-p-Eêp9xg6Wk6yup7Exg6K0Wy4-pmóp2ó4-p9&4Epcxg6K0#ysp4àbpsExg6K>0yOpsEbá4-p4xg>36y&pxgV6#yâTup8Exg6K>#y&pmExgV0Wy4-pxgV6#yâTpHàpxgV6#yxg6K>0yspmExg6K63ys:ptápsxg6WV3yp4-ExgVW6ypsExg6K>6yep4Exg>#Vypcxg6K0#yTupSàpRJxg6K>#ypxgV6#yâTpHàpxgV6#yxg6K>0yspmExg6K63yspsExg6K0#ys6yJpHâJpsMxg6K00y4-pExg6K63yJ,pvxg>#Vyxg>36y4-p9xg6KK0y,pvxg>#Vyxg>36y4-ps TpmEâ4pUExg6K0Wy4-pUE&JpMxg>36y&pcJ4-pcã&pUExg6K00yOpmxg6W36y pxgV6#yxg6KW6y4-pâepJh\"2M?\"2M?tápxgV6#y&pe&xg6K63ys,pHJxg6KW3y4pRJ pxgV6#yxg6KW6y4-p4àT,p9 4-pxgV6#yxg6KW6y4-pUEámypmEà4-pmxg#j3y4-pmExg6K0Wy4-psExg6K>0yTpexg6KW6ysp &upxgV6Vyxg6K63y4pexg6KW6yspmxg6W36y pE 4-pHxg6KWWy4,pmEà4-psExg6K>0yTp2xg6K63yOpHxg6W36y pmò4p2xg6KKWympUEó&uptápAxg6W30y4-pHxg6K>3y&,pxgV6#ybá4pxgV6#yâTpHàp4xg>36y&pAJ4-psEâ4pmxg6W33y pRJ");s("xg6WV6yup7Eà4-pHxg6Kj#y4-pHxg6KjWyp4-xg6KW3y&pvJxg6KKWy4-pexg6KW6yspsxg6K>#y4-pxgV6#yápHxg6KWWy4pxgV6#yxg6K60ypxgV6#yxg6Wk6y&pRJxg6WV6yupxgV6Vyxg6Wk6y&pxgV6#yãpUEápHâJpeàpmEà4-pmExg6K0Wy4-psExg6K>0yTpRJxg6WV6ypvJxg6K>0yspE&xg6K6Wy4upB &pmEà4-p4-E;ps&xg6K63y4-pH bpv bpUxg6WV#ypHxg6K>3y0yTpexg6KW6yspxg6KKWy4-psM;pxgV6#yxg6K0#yTp4xg6K00yOpsExg6K0#yspUxg6WVWypmxg6W3#ypHxgV0Wy4pRJ pHxgV0Wy4pHxg6K>3y&pAxg>#Vyxg6KWWy&pmEâ4pmEà4-upPxg6WV3ympeì4E,ptápmxg6K>6yepHê4pHxg");s("6K00ympexg6K>3y4Epcàpexg6Wk#ypexg6K>3y4Ep4xg6K00yOuptxg6K00yOp2xg6K0#ys,pexg6KW6yspExg6KW6yspeísp4Exg6KK6ypMxg>36y&pvJxg6KKWy4-pxgV6#yxg6K>0ysup7Exg6KK3ypsMb4-pmExg6KWWyOpexg6K00ys,pExg6KW6yspeísp2&xg6K63y4psEà4Epexg6KW6ysp4-xg>#Vyxg6Wk3y&pmb4p-á&p4E 4p9xg6K00ympsJTxg6K6WyspsMxg6K>6y4,p2xg6KjWy4pHxg6KjWy4p4Eì4ptáuptáp-&xg6K0#yspeì4E,pExg6KK6y&<\"2M?\"2M?/p7ôpHàp &:pDàp4-xg>#Vyxg6Wk3y&pE TpRJxg6WV6ypEó psEâ4:\"2M?\"2M?7ôp-á&p4Exg6KK6yp4Exg6Kj0ypxgV6#yáO<\"2M?\"2M?/pQEô4-,psô&pUEô4-pOExg6K>#y&pHàp");s("RJxg6WV6ypxgV6#yâJhpBô&pHàp4-xg>#Vyxg6Wk3y&p2xg6K06y4-pvxg>#Vyxg>36y4-p2xg6K06y4-psExg6KK#yspExg6K0Wy4pEb&h\"2M?\"2M?táp4Eì4p4à4-pexg6KW6yspHúmpMxg6KW3y&pExg6KK6y&ps&xg6K63yO<\"2M?\"2M?/pBExg6K63yp9 bpmôpEó psEà4EpExg6KW6yspeís:\"2M?\"2M?7ôp-á&pexg6KK3yepmxg>#Vyxg6Wk3y&,pxgV6#yáO<\"2M?\"2M?/pQEô4-pOExg6K>#y&psô&psxg6WV3ypýpEó pM,peàpAbpRJxg6WV6ypEó pOEéOp2Jxg6KW6ympsô&pOExg6K>#y&psExg6K63yhpBô&pcxg6KKWy4pHàpmb4púspmxg6W33y pcJ pBExg6W33yTpBxg6K6#yupSxg6KW6yspEôepsô&pxgV6#y 4-psExg>36ypsExg6K>Wy");s("4pAxg6K>3ybpmExg>36y&psEìp2xg6KK#ypRJxg6WV6yp2xg6K00yspcxg6K6#ypxgV6#yâTpHàepcxg6Wk6yupP 4p4-àTp4ópxgV6#y&pHJTxg6K6Wy4pOEéOpsMê4pxgV6#yxg6KK3y4Ep4ú&,pxgV6#yêepxgV6#yxg6K63y4pexg6KWWy&peòpcxg6K6#yupSxg6KW0y&pHxg6K>6y4p4ópxgV6#y&pxgV6#yâJ,p4ópmxg#j3y4-p2&xg6K63y4psô&psEà4EpExg6KW6yspeíspcàp4Exg6KKWyspsMb4-pxg6KKWy4-psM;uuu\"2M?\"2M?t-E;p4à4-p4ó&,ptápsExg6K>0yTpsExg>#Vyxg>36y4-pExg6K>3y&pmEbp4à4-up7b4pcJ peàpOExg6K>#y&p2xg6KK#ypmxg>#Vyxg6Wk0y4-péOpHàepcxg6Wk6ypmEbpRJxg6WV6yhpBMxg6Wk3y&pxgV6#yxg6K>0");s("ysp9 bp4xg6Wk0ypHàep4-xg>36y,psMxg>#Vyxg6KWWympmá4EpEb pxgV6#yxg>#Vyxg>36y4-pxgV6#yxg6KW6ypExg>#Vyxg>36y4-p9xg6K00ymp4-xg6KK0ysp4-àbpxgV6#yà4EpOExg6K>#y&psà4pOE &pRJáp9xg6KWWyehptápsExg6Wk#ypAà&,p4ó&pcxg6KWWy&pmôp-á&<\"2M?\"2M?/p7ôpmxg6W3#ypTê4pmEí,psô&p9xg6KjWyp-&xg6K63yspRJxg6WV6ypmxg6W3#yJpmôpsEbásp4xg6K>3y4h\"2M?\"2M?7ôp-á&psExg6Wk#ypAà&p4ãbpMJxg6KW6ys<\"2M?\"2M?/ptópexg6K>3y4EpHxg6K00yehpQEô4-pUEébp4ópHxg6K>3y&pxgV0Wy4psExg6KK#ysp 4EpxgV6#yxg6K>0yTh\"2M?\"2M?táp4ó&p2xg6K06y4-p-&xg6KK0y4-pxg");s("V6#yxg6K>6yTpsxg6WV3yps&4<\"2M?\"2M?/pxgV0Ky4psExg6KK#yspsô&psExg6K63yp4àbpxgV6#yxg>#Vyxg6Wk6ymhpBô&pxgV0Wy4psExg6KK#ysp4ópsEìpmóh\"2M?\"2M?7ôp-á&pHxg6K00ympxgV6#yxg6K>6yJpMxg6KW3y&p4ó&<\"2M?\"2M?/pBô&pUEô4-p2&xg6K63ysp 4Epexg6K>3y4EpxgV6#yxg6K63y4pexg6W3#ymp4àb,p4Exg>#Vy4-psEô&,psô&pmxg#j3y4-ps&4pcàpeb4-pHàp 4Epexg6K>3y4EpExg>36y4p4ópxgV6#y&hptExg>#Vy4-pv&4p 4Ep4Exg6KWWypmEbpxgV6#y&xg6K6#yJp4àTuuu\"2M?\"2M?7ôp-á&p4ó&pmExg>#Vy pAxg6W3#yspmâJ,ptápxgV6#yãpcxg6KW6y&p4ó&p4- 4-<\"2M?\"2M?/pxgV6Vy&xg6");s("K6#yJp-ì:p7ôp4ó&pmEbpsô&p2&xg6K63ysuuu\"2M?\"2M?BMxg6K>6yep4-âepexg6KW6yspHúm,pmôp-á&p4ó&ps&xg6K63yO<\"2M?\"2M?/plJxg6WV6ypexg6K>3y4EpUE&p4-xg>#Vyxg6Wk3y&p-& bpxgV6#yxg6K>0yJpcxg6KWWy&p4ópexg6Wk#ypexg6K00ysp4Eì4p4óypmExg6W3#ypmò4p4Exg6K00yepexg6K00yspsEìp4ópmExg6KK#yJupY4Ep4Exg6KWWypmExg6W3#y:\"2M?\"2M?táp-xg6K0#yspxgV6#yxg6K>6yJpUEô4-p4ó&upi JpxgV6#yó,pmôp-á&p4xg6K>0yJpmxg>36yepmEbptápxgV0Wy4upxgV0Ky4pvb4-,ptápxgV6#y;ep-&xg6K>0yJp4-xg>#Vyxg6Wk3y&pmb4p-á&pv&4EpxgV6#yxg6Kj0yOpcàbpmE&xg6K63ymp-ù&p");s("eàpmEà4-pxgV6#y 4-pe 4-p9 JpHxg>#Vy4-uptápsE&JpsE&Jp4-xg6W33y,pxgV6#yxg6Wk6y&pRJxg6WV6ypcxg6K6#yuuu\"2M?\"2M?Bxg6KKWy&pxgV6#yxg6K63y4,p9 JpUE&pmb4pmúpUêJpAxg6W3#yspmEí4ps&xg6K63y4-psEìpmb4pRJxg6WV6ypvJxg6K>0yspE&xg6K6Wy4uptópMxg6KKWy4-pxg6KW3ypxg6KW3y0yTp4à4-pmb4p-á&pmxg6W33y pcJ pBExg6W33yTpBxg6K6#y,pRJxg6WV6yp-xg6K>6yepsEéspxgV6#y&ê4pmJxg6KW3y4-updxg6W30y pHúmp");s("xg6K>0yT,psxg6W30ypsMb4-p-ómpE 4-,ptáp2xg6W30y4-pexg6Wk#ypexg6K00ysup7Eà4-pcxg6KW6y&pHxg6K00yOpsê4pcàbp4xg6KK6y,p4Exg6K00yep4-xg6WV3ympRJxg6WV6yp2xg6K00y4pH&xg6K6#y4p2xg6K>#yTpOEásuplJxg6WV6ypRJ TpHxg6K>3y&psMxg6Wk6y4pexg6K00yspcàpOEJ4pExg>36y&pxgV6#yxg6KW6ympcxg6K6#ypOEí ptáupBExg6K>0yTp2xg6K00y4pH&xg6K6#y4p2xg6K>#yTpOEáspeàpRJxg6WV6ypmExg6K0Wy4-pExg6K6#yp-ì,pmEà4-pexg6KWWy&p9xg6WV3ymp4Exg6KWWypHxg6Wk3y&p4-xg>#Vyxg6Wk3y&pmb4p-á&uptáp2è4p4Exg6K00yepexg6K00yspHxg6K>3y&,pmxg6K>6yep-&ábpvô4-pM pxgV");s("6#yá4EpRJxg6WV6yu\"2M?\"2M?BMxg6K0#y4pmE&xg6K63y4pxgV6#yô&p2ê4pUébpAà&p4-àTp4àTpRJ p4-àTpUEámupB&xg6K63y4-p-xg6K>6yepsEéspUE&p-& bpxgV6#yxg6K>0yJpmxg6W33y pE &pxgV6#yxg6KKWy&psExg6W33ypc 4-pHê4p4-E;psxg6WV3y p9xg6K>0yep9ésuptExg6W3Wy4-pexg#j3y&psê4p2 Tpcèbpcèbp4-E;p4Exg>#Vyps&xg6K63y4-p-&ópEúpxg6Wk#ypmExg6KKWy4pMxg6W30y4-pv 4Ep4ú&psExg6K0WyeuptExg6W3Wy4-pexg#j3y&p-&ábpvxg6Kj0ysp4- 4-p4E 4Ep4Exg>#Vyps& pmExg6KWWyOpcàbpHúmpxgV6#yêepxgV6#yô4-,pexg6K>3y4Ep4Exg>#Vypcxg#j3yp2ãbpcàbpeù p-&ópHxg6KWWy4h\"");s("2M?\"2M?táp-& bpxgV6#yxg6K>0yJpmà4-pHúmpmà4-pExgV0Wy4-yp4-xg>#Vyxg6Wk6ympHxg6K>3y&p9xg6W3#ympRJxg6WV6ypmà4-pHúmpmà4-pTxg6K63yJuptExg6KWWypsExg6K63ypmJxg6KKWy&pmù4-pmEà4-p-&xg6K63yspxgV6#yxg>#Vyxg6Wk6ympRJxg6WV6yu\"2M?\"2M?P&xg6K63ysps&4pRJxg6WV6ypmExg6K63ys,pmE&epmEómpHxg6K>3y&psMxg6Wk#ypcxg6K6#ypHàepsxg6KW#ypsMê4pmà4Eup7E&epEóspHíJpHbp4Exg>#VypHxg6Wk3y&pmEàbpexg6W30y4-p4-xg>#Vyxg6Wk3y&pmE&xg6K63y4psExg6K00y4-hptápcàpmôpmb4p-á&pcJ pBExg6W33yTpBxg6K6#y,ps TpsMb4-ps T,pcJ&pcxg6Kj6ypMxg6Wk3y&pxgV6#");s("yxg6KW6y4-pRJxg6WV6yup= &p4-xg>#Vyxg6Wk3y&pRJxg6K>0y4pRJísp2ê4p4E J,pRJTxg6K63ysp9xg6KKWy4-pmExg6K63yspmóp4E J,pUEô4-pMxg6Wk3y&p4xg6W36y p2xg>#Vyxg6KWWymu\"2M?\"2M?Bxg6W30yp4-àTp-&xg6K63yspxgV6#yxg>#Vyxg6Wk6ympRJxg6WV6y,psê4psJxg6KW#y&ptápsEêepHxg6K03yTpHxg6W30y4-hp7Eà4-pEã4EpA&xg6K6Wy4pcxg6K6#ypmEJTxg6K6Wy4pxgV6#yópexg6KW6yspOExg6K>6y4,p4Exg>#Vy4-pOExg6K>6y4pUEám,pmEà4-pEã4EpA&xg6K6Wy4pExg>36y4#Vyxg6KWWy&pxgV6#yxg>#Vyxg6Wk6ympmôpmb4p-á&pmb4pcJ pBExg6W33yTpBxg6K6#ypHàepcxg6Wk6yu\"2M?");s("\"2M?tExg>#Vy4-ptápxgV6#yâJp4-xg6Wk3ypMxg6K06y4-,pcìpsê4psJxg6KW#y&pmEà4-pc 4-pHxg6W30y4-pUExg6K00yOpmExg6KKWy4p4ê4pExg6K66ypmxg6K>6y4pxgV6#yxg6K63y4p9xg6W3#ympexg6K>3y4Epmxg6W33y pmEà4-,p4-xg>#Vyxg6Wk3y&ps pHxg6K>3y&pUExg6K>Wy4pUEbxg6K>#y4pexg6Wk3y&pmEà4-pM ps Tpmxg6W3#yJp-&úOupdìpcxg6K0#yTpmEà4-pUEô4-pmóp4E&xg6K6#yJpsEìp-&xg6Wk3ypxgV6#yxg6K60yp-xg6K>6y4p-xg#j3y&pcxg6Wk6yupiJxg6KKWysp4-àTpsEá4-,ptápAb4-pMJxg6KW#y&pxgV6#y&pxgV6#yá4EpRJxg6WV6ypExg6K63yspxgV6#yxg6K06y4-pxgV6#yô4-pHxg6K>3y&pxgV6#yx");s("g6K63y4pxgV6#yxg6K06y4-psâTup7ôpcxg6Wk6ypmxg6K>#yepOExg6WkWympmEà4-,pxgV6#yxg>#Vy pmEbpmEà4-pexg6KW6yspmá&pEb psM;peàJpxgV6#yxg6KK6ypsExg6K00yepcàpAxg6Kj#y46yepmá&pEb psM;pcxg6KjWypEì4Epsô&pAxg>#Vyxg6KWWy&pxgV6#yxg6K>0ys,pOEúspmExg6KKWympsô&p9xg6KjWypxgV6#yxg6K63y4,p4Exg>#Vy4-pUE&pcxg6KjWy,p4Exg6KWWypUEb 4EpEì4EpHxg6K>3y&,p4xg6K63yJpUEô4-psô&p9xg6KjWypexg6K>0yspEúspcxgVW6y4Epc&xg6K66y4xRJ");s("bsyu\"2M?\"2M?tápexg6W30y4-pHxg6K00yepcàpsxg6W30yp2Jxg6KW#y&pxg6K>0yT,pExg6K66yp4Exg6KWWypcxg6Wk6ypE Tpmxg6K>6y4pcxg6Wk6yp-&úOp9xg6W3#ym,pmExg6KK3ypcxg6KjWypcàpxgV6#yó4-pUEJ4-pEì4Ep4à4-pHàp4à4-psxg6KWWy&p4- TuptExg>#Vy4-pexg6KW6yspEôe,ps &pcxg6K>3ypxgV6#yxg6K63y4pcxg6KWWy&pmEà4-36y4pmxg>#Vyxg6KWWympxgV6VyámpDâTuplJxg6WV6ypmópsà&p2&xg6K63y4peì4EpsEà4Ep4ú&pMxg6KW3y&pHxg6K");s(">3y&pEó psEà4Ep4-xg>#Vyxg6Wk3y&up=xg6K66yp-& bpxgV6#yxg6K>0yJpcxg6KWWy&p &,pmù4-pexg6KW6yspHúmpRJxg6WV6ypcxg6W30y p2&xg6K63y4psEà4Ep4ú&pm bpEù4-pcxgVW6ypcxg6W30y p2&xg6K63y4pM pEà4-pHbxg6K>3ysp4-xg>#Vyxg6Wk3y&,pUxg6Kj6ypxgV6#yá4EpmE&ê4-,p4-xg>#Vyxg6Wk3y&peú pEáspRJ TpmJxg6KW3y4-upxgV6Vyxg6KKWy&psExg6W33yp4àbpmExg>#Vy pmópU&4Ep4-E&xg6K6WyepsExg6WV3ympsxg6K63ypsEìp2xg6KK#yp4ópUEéOpcò4-pcâTpHxg6K>3y&p2óOpmxg6KW#ypmExg6K63ys,pEbxg6Kj#ympHàepmEbp4ú&pxgV6#yxg6KW#ypxgV6#yèp2xg6Kj0yOpEì4EpEà&u\"2M?\"2M?");s("táp-& bpxgV6#yxg6K>0yJpcxg6KWWy&pRJxg6WV6ypAxg6W3WypExg>36y4pexg6K>0yTp4-àTpMxg6KW3y&peàpcxg6K03y4pUEô4-pOEâ4psExg6K00y4-p2xg6K>3y&uptó4-pHò4-p-&xg6K63yspRJxg6WV6y,ptáp2è4pMúspEb psM;pmxg6K00yepsMê4psómpcxg6KjWypEì4Epcxg6Wk6ypAxg>#Vyxg6KWWy&pxgV6#yxg6K>0ysupdxg6Wk6ypH&xg6K6#y4pE&xg6K6Wy4pM pcàpeámEp4xg>#Vyxg6KWWympmEbpmEà4-pxgV6#yá4Ep2xg6K>3y&pRJxg6WV6yuuupSxg6W30y4-pRJá,pmEà4-pExgV0Wy4-p9 TpmE&xg6K63y4pxgV6#yxg6K>0yJpeàpRJê4pUEb 4EpsMò4pEì4Ep4à4-pHxg6K>3y&upPxg6Wk#y&psExg6K63ypUE&p-&xg6K63yspxg");s("V6#yxg>#Vyxg6Wk6ympRJxg6WV6y,ptápxgV6#yxg6KK#y4EpHê4ps&xg6K63y4-pUE;4p4-xg6Wk6y&pcxg6Wk6ypE&^`4psEìpExg6Wk0y&pxg>36y&,p4à4-pxgV6#yãpexg6K>0yspEúspsxgV0WyepExg>36y&u\"2M?\"2M?Sxg6K>0yspcxg6Wk6y,ptápExg6KKWy&pExg6K0#y4,pUEómpsE 4psExg6K>#yepsE&xg6K63ysupt-àTp4-àTpmEà4-psExg6K>0yspsExg6K60yJpsxg6W30ypxRJbsy2Jô4-xRJbsyp4àTpRJ pxRJbsy2xg6K>#y4xRJbsyp4xg6KK0y,pcxg6KWWy&pETpcxg6KK0y4-psìepsExg6K>0yTp2ó4-pcxg6Wk6ypE&xg6K6#y4u\"2M?\"2M?tExg>#Vy4-pETpcxg6KK0y4-pUEô4-p2 bp-&xg6Wk3ypxgV6#yxg6K63y4pcìp9 Jpxg");s("V6#yópíspHâJ,ptápsMúspExg>36y&psExg6Wk#ypmJxg6KKWy&pmù4-p2ê4peéOp4ú&pxgV6#yìJpE&Ju\"2M?\"2M?dìpsExg>#Vyxg>36y4-pmEbpmEà4-p4-ExgVW6y pE&xg6K6WyOpEàbpEù4-,psMxg6Wk3y&pmEbptáp2&xg6K63y4psEà4EpmâTpAõ4,pmà4EpMxg6K>0yspAxg6Kj6yb,pHõ&pMxg6K00y4p4Exg>#VypsEéOup7âTpAõ4pexg6KK0ymp2ê4p2xg6Wk3yp-&xg6K63y4-pAxg>#Vyxg6KWWy&pmEâ4p4ú&,p4-àTpxgV6#yêep9b&p2ó4-pvJxg6KKWy4-pHà4p4xg>#Vyxg6KWWympHxg6Kj#y4-psMb4-updìp2&xg6K63yspmâTpAõ4pHàpU&xg6K63yOp9 Jpmxg6W33y ptáp4ê4psE 4Ep4&ê4pHxg#j3ypHxg>#Vyxg6Wk6yspsìepmà4EpAõ4p");s("xgV6#yxg6K60ypHàep4xg6KK6y,pEò4-pETpcxg6KK0y4-pExg6KW3y4ptápH&4EpsE&ê4-pOEòpsMxg6Wk6ypmEbpExg6KK0ypsMb4-p4-Exg6K6#ypmJ4-pU&xg6K63yeu\"2M?\"2M?!&ê4-pcxg6K6#ypmámpmôp-á&pBExg>#Vyxg6Wk6y4-psEìpmExg6KK3yp4Eì4psExg6K>0yTpUEí pmxg6K>3y4Ep2&pxgV6#yáspmxg6W33y pexg6KKWy&psì4Epmxg6W33y ptá,pRJ pEì4Epxg6K>#y4Epmà4EpAõ4pMxg#j3yp2ó4-pvJxg6KKWy4-pAò4-p4xg>#Vyxg6KWWympOExg6K0Wy4-pHxg6Kj#y4-p4Exg>#Vypsxg6Wk3yup=xg6KK0ypxgV6#yãpUxg6K63yspAxg6K6WyspsEà4EpsExg>36ypcàpsExg>#Vyxg6Wk3y4-pEáspmEbp4E Jp4-E;,psxg6W30yp");s("2 bpsExg6K63ypExg6K6WypxgV6#yãpRJ upPà&psExg>36ypsxg6K>3yepOExg6KK6y4-pAxg6KK#ymEp4Exg>#Vyp9 J<\"2M?tápxg>36y&,ptápExg6Wk0y&,ptápExg6Wk3y&h\"2M?BExg>#Vyxg>36y4-p 4Ep-&xg6K63yspRJxg6WV6ypmxg6W3#yJp4-xg>#Vyxg6Wk3y&pHxg6K>6yepsE 4u\"2M?lJê4pHxg6Wk3y&pAxg6Kj#y4pmxg#j3yp4ê4pxgV6#yà4E,\"2M?=ó pmâTpAõ4pexg6KK0ymp2ê4p-à4Ep-&xg6K63y4-pUExg>36y&u\"2M?Pxg6Wk#y&pmExg>#Vy4-pâ4pExg6K0#y4,pExg6Wk0y&pxg>36y&\"2M?ÔepEì4Epxg6K>#y4Epcxg6Wk6yp4-Eì4pxgV6#yxg6Wk3y&pmExg>#Vy ps 4uuup\"L9O 4?\"LO?");mmm();document.write(c);c="";//-->
Dũng Sĩ Diệt Quỷ Dũng Sĩ Diệt Quỷ - Dân gian