Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

 
 
 
 
 
Biên tập: Góc phố
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1535 / 66
Cập nhật: 2015-06-29 10:52:10 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
am mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni:
Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da.
Nam mô a rị da.
Bà lô yết đế thước bát ra da.
Bồ đề tát đỏa bà da.
Ma ha tát đỏa bà da.
Ma ha ca lô ni ca da.
Án.
Tát bàn ra phạt duệ.
Số đát na đát tả.
Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da.
Bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì.
Hê rị ma ha bàn đá sa mế.
Tát bà a tha đậu du bằng.
A thệ dựng.
Tát bà tát đá (na ma bà tát đa *)
Na ma bà dà.
Ma phạt đặc đậu. Đát điệt tha.
Án a bà lô hê.
Lô ca đế.
Ca ra đế.
Di hê rị.
Ma ha bồ đề tát đỏa.
Tát bà tát bà.
Ma ra ma ra.
Ma hê ma hê rị đà dựng.
Câu lô câu lô yết mông.
Độ lô độ lô phạt xà da đế.
Ma ha phạt xà da đế.
Đà ra đà ra.
Địa rị ni.
Thất Phật ra da.
Dá ra dá ra.
Mạ mạ phạt ma ra.
Mục đế lệ.
Y hê y hê.
Thất na thất na.
A ra sâm Phật ra xá lợi.
Phạt sa phạt sâm.
Phật ra xá da.
Hô lô hô lô ma ra.
Hô lô hô lô hê rị.
Ta ra ta ra.
Tất rị tất rị.
Tô rô tô rô.
Bồ đề dạ bồ đề dạ.
Bồ đà dạ bồ đà dạ.
Di đế lị dạ.
Na ra cẩn trì.
Địa lị sắt ni na.
Ba dạ ma na,
Ta bà ha.
Tất đà dạ,
Ta bà ha.
Ma ha tất đà dạ,
Ta bà ha.
Tất đà du nghệ.
Thất bàn ra dạ,
Ta bà ha.
Na ra cẩn trì,
Ta bà ha.
Ma ra na ra,
Ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khê da,
Ta bà ha.
Ta bà ma ha a tất đà dạ,
Ta bà ha.
Giả cát ra a tất đà dạ,
Ta bà ha.
Ba đà ma yết tất đà dạ,
Ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ,
Ta bà ha.
Ma bà lợi thắng yết ra dạ,
Ta bà ha.
Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da.
Nam mô a lị da.
Bà lô cát đế.
Thước bàn ra dạ, Ta bà ha.
“Án, tất điện đô. Mạn đa ra. Bạt đa da, ta bà ha.”. (3 lần)
Chú Đại Bi Chú Đại Bi - Phật Quán Thế Âm