"Tell me what you read and I'll tell you who you are" is true enough, but I'd know you better if you told me what you reread.

François Mauriac

 
 
 
 
 
Tác giả: Aziz Nesin
Upload bìa: Ho ngoc hai
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2566 / 46
Cập nhật: 2015-01-09 21:30:30 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Chát Xình Chát Chát Bùm Chát Xình Chát Chát Bùm - Aziz Nesin Chát Xình Chát Chát Bùm