Books are immortal sons deifying their sires.

Plato

 
 
 
 
 
Bí Mật Đêm Hè Bí Mật Đêm Hè - Lisa Kleypas Bí Mật Đêm Hè