Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin

Download ebooks
Ebook "10 động từ dành cho lãnh đạo "
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 680 / 4
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:30 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ác yêu cầu đối với một lãnh đạo có thể nói ngắn gọn trong 10 động từ. Đó là hai động từ trở thành (be), năm động từ biết (know), và ba động từ làm (do).
- Trở thành một chuyên gia. Chẳng hạn như: Trung thành với tổ chức, thực hiện công việc vì tổ chức, nhận trách nhiệm cá nhân.
- Trở thành một chuyên gia có các đặc điểm tính cách tốt. Chẳng hạn như: Trung thực, có năng lực, ngay thẳng, liêm chính, can đảm, cởi mở, có tư duy tưởng tượng.
- Biết bốn nhân tố của lãnh đạo: người ủng hộ, người lãnh đạo, truyền thông, tình huống.
- Biết rõ bản thân. Chẳng hạn như: các điểm mạnh và điểm yếu trong tính cách của mình, hiểu biết và các kỹ năng.
- Biết rõ bản tính con người. Chẳng hạn như: những nhu cầu của con người, các cảm xúc, và phản ứng của con người khi căng thẳng.
- Biết rõ công việc của mình. Chẳng hạn như: là người thạo việc và có khả năng đào tạo người khác trong các nhiệm vụ của họ.
- Biết rõ tổ chức của mình. Chẳng hạn: biết ở đâu cần tới sự giúp đỡ, môi trường làm việc và văn hóa, biết ai là "lãnh đạo" không chính thức trong tổ chức.
- Điều hành. Chẳng hạn như: đặt ra mục tiêu, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết đinh, lên kế hoạch.
- Thực hiện. Chẳng hạn như: truyền thông, phối hợp, giám sát, đánh giá.
- Thúc đẩy. Chẳng hạn như: phát huy tinh thần và đạo đức trong tổ chức, đào tạo, huấn luyện, tư vấn.
Theo Lãnh Đạo
10 động từ dành cho lãnh đạo 10 động từ dành cho lãnh đạo - Cẩm Nang Nghề Nghiệp