Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

 
 
 
 
Côn Sơn
Tác giả: Chế Lan Viên
Tập thơ Chế Lan Viên: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Côn Sơn thơm mùi hoa dại
Thơm từ thời Nguyễn Trãi đến thời ta
Giữa trưa vắng trắng ngời chân núi
Như oan khiên lọc rồi nay đã kết thành hoa.