Love is the only way to grasp another human being in the innermost core of his personality.

Viktor E. Frankl

 
 
 
Út Quyên và Tôi
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Đỗ Trung Hậu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Út Quyên và Tôi Út Quyên và Tôi - Nguyễn Nhật Ánh