To read a book for the first time is to make an acquaintance with a new friend; to read it for a second time is to meet an old one.

Chinese Saying

 
 
 
Trại Hoa Vàng
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Đức Trọng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Trại Hoa Vàng Trại Hoa Vàng - Nguyễn Nhật Ánh