Never lend books, for no one ever returns them; the only books I have in my library are books that other folks have lent me.

Anatole France

 
 
 
Tôi Là Bêtô
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tôi Là Bêtô Tôi Là Bêtô - Nguyễn Nhật Ánh