Bread of flour is good; but there is bread, sweet as honey, if we would eat it, in a good book.

John Ruskin

 
 
 
Tôi Là Bêtô
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tôi Là Bêtô Tôi Là Bêtô - Nguyễn Nhật Ánh