Love is as much of an object as an obsession, everybody wants it, everybody seeks it, but few ever achieve it, those who do will cherish it, be lost in it, and among all, never… never forget it.

Curtis Judalet

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tình Bạn
Người đọc: Thu Hồng
 

Tình Bạn Tình Bạn - Huỳnh Phạm Hương Trang