A book is to me like a hat or coat - a very uncomfortable thing until the newness has been worn off.

Charles B. Fairbanks

 
 
 
Thời Cuối Nhà Nguyễn
Tác giả: Ngô Văn Phú
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Phương Minh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Thời Cuối Nhà Nguyễn Thời Cuối Nhà Nguyễn - Ngô Văn Phú