Love is always bestowed as a gift – freely, willingly and without expectation. We don’t love to be loved; we love to love.

Leo Buscaglia

 
 
 
Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Đức Trọng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Thiên Thần Nhỏ Của Tôi Thiên Thần Nhỏ Của Tôi - Nguyễn Nhật Ánh