If we are peaceful, if we are happy, we can smile, and everyone in our family, our entire society, will benefit from our peace.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Đức Trọng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Thiên Thần Nhỏ Của Tôi Thiên Thần Nhỏ Của Tôi - Nguyễn Nhật Ánh