No man can be called friendless who has God and the companionship of good books.

Elizabeth Barrett Browning

 
 
 
The God of His Fathers
Tác giả: Jack London
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.The God of His Fathers The God of His Fathers - Jack London