I would never read a book if it were possible for me to talk half an hour with the man who wrote it.

Woodrow Wilson

 
 
 
Sao Khuê Lấp Lánh
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Thu Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Sao Khuê Lấp Lánh Sao Khuê Lấp Lánh - Nguyễn Đức Hiền