Nếu bạn chưa từng nếm mùi thất bại, tất bạn chưa gặp thử thách thực sự.

Dr Porsche

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Quốc Sử Tập Lục
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Trung Nghị
 

Quốc Sử Tập Lục Quốc Sử Tập Lục - Nguyễn Thiệu Lâu