Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

 
 
 
Phòng Trọ Ba Người
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Tất Hữu Minh Nhật
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Phòng Trọ Ba Người Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Ánh