The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

 
 
 
Phòng Trọ Ba Người
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Tất Hữu Minh Nhật
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Phòng Trọ Ba Người Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Ánh