I find television to be very educating. Every time somebody turns on the set, I go in the other room and read a book.

Groucho Marx

 
 
 
Phòng Trọ Ba Người
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Tất Hữu Minh Nhật
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Phòng Trọ Ba Người Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Ánh