Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

 
 
 
Phòng Trọ Ba Người
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Tất Hữu Minh Nhật
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Phòng Trọ Ba Người Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Ánh