The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Những Ngày Thơ Ấu
Tác giả: Nguyên Hồng
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Ngô Hồng
 

Những Ngày Thơ Ấu Những Ngày Thơ Ấu - Nguyên Hồng