Books are not made for furniture, but there is nothing else that so beautifully furnishes a house.

Henry Ward Beecher

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Những Ngày Thơ Ấu
Tác giả: Nguyên Hồng
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Ngô Hồng
 

Những Ngày Thơ Ấu Những Ngày Thơ Ấu - Nguyên Hồng