Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Người Đi Đêm
Tác giả: Sơn Nam
Người đọc: Thu Hồng
 

Người Đi Đêm Người Đi Đêm - Sơn Nam