Love is always within. When you try to dramatize your love, you lose the depth of the love.

Charan Singh

 
 
 
Ngựa Ô Yêu Dấu
Tác giả: Anna Sewell
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Phương Minh
Dịch giả: Thanh Vân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ngựa Ô Yêu Dấu Ngựa Ô Yêu Dấu - Anna Sewell