It is what you read when you don't have to that determines what you will be when you can't help it.

Oscar Wilde

 
 
 
Ngày Mai Của Những Ngày Mai
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Phương Minh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ngày Mai Của Những Ngày Mai Ngày Mai Của Những Ngày Mai - Nguyễn Ngọc Tư