There is a wonder in reading Braille that the sighted will never know: to touch words and have them touch you back.

Jim Fiebig

 
 
 
Ngày Mai Của Những Ngày Mai
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Phương Minh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ngày Mai Của Những Ngày Mai Ngày Mai Của Những Ngày Mai - Nguyễn Ngọc Tư