Good as it is to inherit a library, it is better to collect one.

Augustine Birrell, Obiter Dicta, "Book Buying"

 
 
 
Mắt Biếc
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Minh Hoàng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Mắt Biếc Mắt Biếc - Nguyễn Nhật Ánh