Every breath we take, every step we make, can be filled with peace, joy and serenity.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
Mắt Biếc
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Minh Hoàng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Mắt Biếc Mắt Biếc - Nguyễn Nhật Ánh