The longer you wait for something, the more you appreciate it when you get it, because anything worth having is definitely something worth waiting.

Unknown

 
 
 
Mắt Biếc
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Minh Hoàng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Mắt Biếc Mắt Biếc - Nguyễn Nhật Ánh