Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết.

Benjamin Disraeli

 
 
 
Mắt Biếc (by Minh Hoàng)
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Minh Hoàng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Mắt Biếc (by Minh Hoàng) Mắt Biếc (by Minh Hoàng) - Nguyễn Nhật Ánh