The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

 
 
 
Luck
Tác giả: Mark Twain
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Luck Luck - Mark Twain