A book must be an ice-axe to break the seas frozen inside our soul.

Franz Kafka

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Lòng Can Đảm
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Thu Hồng
 

Lòng Can Đảm Lòng Can Đảm - Huỳnh Phạm Hương Trang