Love is one long sweet dream, and marriage is the alarm clock.

Unknown

 
 
 
Lòng Can Đảm
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Thu Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Lòng Can Đảm Lòng Can Đảm - Huỳnh Phạm Hương Trang