A friend is someone who knows all about you and still loves you.

Elbert Hubbard

 
 
 
Lòng Can Đảm
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Thu Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Lòng Can Đảm Lòng Can Đảm - Huỳnh Phạm Hương Trang