Having your book turned into a movie is like seeing your oxen turned into bouillon cubes.

John LeCarre

 
 
 
Jen Ero
Tác giả: Charlotte Bronte
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Ngô Hồng
Dịch giả: Trần Anh Kim
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Jen Ero Jen Ero - Charlotte Bronte