To read without reflecting is like eating without digesting.

Edmund Burke

 
 
 
Herry Ford
Tác giả: Nguyễn Văn Ái
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Thảo Nguyên
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Herry Ford Herry Ford - Nguyễn Văn Ái