A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Author Unknown

 
 
 
Herry Ford
Tác giả: Nguyễn Văn Ái
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Thảo Nguyên
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Herry Ford Herry Ford - Nguyễn Văn Ái