Forever is not a word…rather a place where two lovers go when true love takes them there.

Unknown

 
 
 
Hạ Đỏ
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hạ Đỏ Hạ Đỏ - Nguyễn Nhật Ánh