Most books, like their authors, are born to die; of only a few books can it be said that death hath no dominion over them; they live, and their influence lives forever.

J. Swartz

 
 
 
Gánh Hoàng Hoa
Tác giả: Khái Hưng
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Ngô Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Gánh Hoàng Hoa Gánh Hoàng Hoa - Khái Hưng