"We humans have lost the wisdom of genuinely resting and relaxing. We worry too much. We don't allow our bodies to heal, and we don't allow our minds and hearts to heal.",

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
Đèn Đêm Thu
Thể loại: Tiểu Thuyết
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Đèn Đêm Thu Đèn Đêm Thu - Nhiều Tác Giả