Nếu bạn đã cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ vẫn thanh thản ngay cả khi gặp thất bại.

Robert S. Hillyer

 
 
 
Đại Cương Lịch Sử Việt Nam Đại Cương Lịch Sử Việt Nam - Trương Hữu Quỳnh