Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

 
 
 
Chú Bé Rắc Rối
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Đức Trọng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Chú Bé Rắc Rối Chú Bé Rắc Rối - Nguyễn Nhật Ánh