The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.

Eden Ahbez, "Nature Boy" (1948)

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Chiếc Chìa Khóa Vàng
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngô Hồng
 

Chiếc Chìa Khóa Vàng Chiếc Chìa Khóa Vàng - Đỗ Đức Hiếu