Anger is like a storm rising up from the bottom of your consciousness. When you feel it coming, turn your focus to your breath.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
Chiếc Chìa Khóa Vàng
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngô Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Chiếc Chìa Khóa Vàng Chiếc Chìa Khóa Vàng - Đỗ Đức Hiếu