No man can be called friendless who has God and the companionship of good books.

Elizabeth Barrett Browning

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bartleby
Tác giả: Herman Melville
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

Bartleby Bartleby - Herman Melville