Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bartleby
Tác giả: Herman Melville
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

Bartleby Bartleby - Herman Melville