Nếu bạn nghĩ bạn có thể hay không có thể, cách nào thì bạn cũng đúng cả.

Henry Ford

 
 
 
Bàn Có Năm Chỗ Ngồi
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Nguyễn Minh Lộc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Bàn Có Năm Chỗ Ngồi Bàn Có Năm Chỗ Ngồi - Nguyễn Nhật Ánh