Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
An Occurrence at Owl Creek Bridge
Tác giả: Ambrose Bierce
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

An Occurrence at Owl Creek Bridge An Occurrence at Owl Creek Bridge - Ambrose Bierce