"We humans have lost the wisdom of genuinely resting and relaxing. We worry too much. We don't allow our bodies to heal, and we don't allow our minds and hearts to heal.",

Thích Nhất Hạnh

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
An Occurrence at Owl Creek Bridge
Tác giả: Ambrose Bierce
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

An Occurrence at Owl Creek Bridge An Occurrence at Owl Creek Bridge - Ambrose Bierce