Thất bại thực sự duy nhất chính là không dám khởi sự.

Harold Blake Walker

 
 


Bạn cần login để xem nội dung trang này.