The act of love . . . is a confession. Selfishness screams aloud, vanity shows off, or else true generosity reveals itself.

Albert Camus

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Nhớ Nhớ - Nguyễn Ngọc Bích Vân