To read without reflecting is like eating without digesting.

Edmund Burke

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt