Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt