However rare true love may be, it is less so than true friendship.

Unknown

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt