The wise man reads both books and life itself.

Lin Yutang

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt