Love is one long sweet dream, and marriage is the alarm clock.

Unknown

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt