Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt