Reading means borrowing.

Georg Christoph Lichtenberg, Aphorisms

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt